. . It will be compressed now.
. . It will be compressed now.

 


 


 

,


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

-


 


 


 


 


 
!

 


 
<<          >>''It will be compressed now''.   .  ,  -

It will be compressed now

. ,
80.0 x 60.0

: 2007

?


,


<<          >>

 

 
 

" "

  

. . .
Copyright 2004 - 2020 ArtHit


. . . .
 ??????.???????